Canvia Cars

500 555 000
Znajdź samochód O platformie Finansowanie Promocje

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Polityka prywatności Canvia Sp. z o.o. to zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.canviacars.pl.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.canviacars.pl oraz stosowania plików cookies.
 3. Strona internetowa www.canviacars.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji czy danych osobowych, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Canvia Sp. z o.o. celem ochrony prywatności użytkowników strony i informacji przekazanych przez odwiedzających działa z należytą starannością, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Zabezpiecza wszelkie informacje oraz dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Canvia Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 6. Akt prawny przywołany w treści polityki - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016 Nr 119, s1) (dalej jako „RODO”).

II. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Canvia Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (71-252), przy ul. Unii Lubelskiej 17B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784446 posiadająca numer REGON 383228203 oraz NIP 8522656011, kapitał zakładowy 5 000 PLN, z administratorem danych można się skontaktować:

 1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Unii Lubelskiej 17 B, 71-252 Szczecin,
 2. pod adresem poczty elektronicznej: canvia@canvia.pl
 3. za pośrednictwem telefonu pod nr: + 48 (91) 4 669 169

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników strony Canvia Sp. z o.o. przetwarzane są celem:

1. przed zawarciem umowy

 • podjęcia działań zgodnie z przekazanym żądaniem– art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
 • kalkulacji i przygotowania oferty – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy - art. 6 ust. 1 lit. a);
 • oceny zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z umowy - art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • po wyrażeniu zgody - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • po wyrażeniu zgody - marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2. po zawarciu umowy

 • zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Canvia Sp. z o.o. — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Canvia Sp. z o.o. — art. 6 ust. 1 lit. a)
 • zarządzania ryzykiem spłaty zobowiązań wynikających z umowy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy

 • dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Canvia Sp. z o.o. — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Canvia Sp. z o.o. — art. 6 ust. 1 lit. a)
 • zarządzania ryzykiem spłaty zobowiązań wynikających z umowy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

1. przez czas niezbędny do załatwienia sprawy (wniosku, żądania), a po jej załatwieniu w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Canvia Sp. z o.o. tak długo jak jest to uzasadnione interesem Canvia Sp. z o.o. w następujących celach:

 • podjęcia działań zgodnie z żądaniem;
 • kalkulacji i przygotowania oferty;
 • rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy;
 • oceny zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z umowy;

2. przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilny w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy;
 • rozpatrzenia reklamacji;

3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą w następujących celach:

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Canvia Sp. z o.o.;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Canvia Sp. z o.o.;

4. przez czas niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Canvia Sp. z o.o. w celach:

 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych;
 • zarządzania ryzykiem spłaty zobowiązań wynikających z umowy;

5. przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilny w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami;

V. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia przez Canvia Sp. z o.o. określonych czynności np. brak podania danych osobowych uniemożliwia ocenę zdolności do spłaty zobowiązań, a tym samym uniemożliwia zawarcie umowy czy podjęcia innych działań w związku z Państwa żądaniem.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO – mogą Państwo zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz o kopię danych;
 2. do sprostowania danych — art. 16 RODO – mogą Państwo zawnioskować o poprawienie swoich danych lub ich aktualizację;
 3. do usunięcia — art. 17 RODO – mogą Państwo zawnioskować o usunięcie danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych — art.18 RODO. – możesz zażądać wstrzymania operacji na dotyczących Ciebie danych osobowych;
 5. do przenoszenia danych — art. 20 RODO - możesz zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego administratora;
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO - możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania danych Ciebie dotyczących;
 7. do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na marketing;
 8. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Celem skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych świadczącymi usługi obsługi strony internetowej, obsługi IT marketingu i PR.

VIII. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe przy wykorzystaniu strony internetowej www.canviacars.pl pozyskiwane są wyłącznie od osób, których dane te dotyczą.

IX. Pliki cookies, a strona www.canviacars.pl

 1. Strona www.canviacars.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych (np. komputer, telefon, tablet). Pliki te są przesyłane przez stronę bezpośrednio do urządzenia końcowego za pośrednictwem, którego przeglądana jest strona.
 2. Canvia Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe, z którego korzysta użytkownik i wyświetlić stronę w sposób zgodny z indywidualnymi potrzebami i preferencjami użytkowania;
  • zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie określonych treści na stronie;
  • tworzenia statystyk i analiz, dzięki którym wiadomo w jaki sposób wykorzystywana jest strona po to, aby stale udoskonalać jej strukturę i zawartość;
 3. Canvia Sp. z o.o. stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  • cookies sesyjne – umieszczone w urządzeniu końcowym na czas korzystania z danej przeglądarki. Pliki te są wykasowywane po jej zamknięciu,
  • cookies stałe - przechowywane przez urządzenie końcowe za pośrednictwem, którego odwiedzana była strona i pozostają tam do czasu ich skasowania. Wyłączenie urządzenia końcowego oraz zakończenie sesji przeglądarki internetowej nie powoduje ich usunięcia.
 4. Przy wykorzystaniu plików cookies Canvia Sp. z o.o. zbiera wyłącznie anonimowe dane statystyczne nie pozwalające na identyfikację osoby, korzystającej ze strony www.canviacars.pl
 5. Osoba korzystająca ze strony www.canviacars.pl może samodzielnie określać warunki przechowywania i dostępu przez pliki cookies do wykorzystywanego urządzenia końcowego. W tym celu konieczna jest odpowiednia konfiguracja przeglądarki internetowej. Użytkownik w ten sposób może całkowicie zablokować obsługę plików cookies bądź pozyskiwać informację o ich każdorazowym wprowadzeniu do urządzenia końcowego.
 6. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę www.canviacars.pl może uniemożliwić pełne i poprawne z niej korzystanie.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego wykorzystując dostępne funkcje w przeglądarce internetowej, której używa.
© CanviaCars 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone